РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

 

 Навчальна програма з позашкільної освіти - це нормативний документ, що визначає мету, завдання, зміст, обсяг, порядок, способи організації освітньої діяльності та вимоги до її результатів.

Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із врахуванням положень законів України:

-         «Про освіту»,

-         «Про позашкільну освіту»,

-         Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету «Про Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433,

-         Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та № 1036/9635,

-         Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676

 __________________________________________________________________________________

 

       ЯК НАПИСАТИ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ?

       -  Поради щодо написання навчальної програми

         __________________________________________________________________________________

 

ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗРОБКИ

Відповідно до статті 16 Закону України "Про позашкільну освіту" навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюється за типовими навчальними програмами та іншими навчальними програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Сучасна науково-методична література пропонує різні класифікації навчальних програм Лебедєв С. виділяє чотири види навчальних програм:

– типові (орієнтовні);

– модифіковані (модернізовані, адаптовані);

– експериментальні;

– авторські.

За іншою класифікацією виділяють такі види програм:

-         авторська (розроблена конкретними особами, містить оригінальну ідею, інновацію);

-         під інновацією потрібно розуміти і перероблену програму із унесенням нових вагомих доповнень;

-         комплексна (передбачає різнопланову діяльність, яка поєднує різні напрями у вихованні, навчанні, розвитку особистості дитини);

-         варіативна (програма з рівноцінною заміною компонентів);

-         розрізняють варіативність внутрішню (замість одного компонента пропонується інший) та зовнішню (програму змінено повністю, але результат навчання ідентичний);

-         профільна програма (з одним напрямом діяльності)

ТИПОВА ПРОГРАМА - це програма, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Така програма орієнтована на досягнення учнями, вихованцями, слухачами певного рівня засвоєння знань, умінь і навичок. Вона може використовуватись у всіх освітніх навчальних закладах України. Зміст даної програми є обов’язковим до виконання, якщо в пояснювальній записці не обумовлюються інші умови використання.

МОДИФІКОВАНА (модернізована, адаптована) програма грунтується на типовій програмі, змінена з урахуванням особливостей освітнього закладу, віку та рівня підготовки учнів та вихованців, режиму здійснення навчально[1]виховної діяльності, нестандартності індивідуальних результатів навчання і виховання. Зміни й доповнення вносяться в програму самим педагогом і не порушують концептуальних основ організації навчального процесу, традиційної структури занять, передбачених програмою, яку було взято за основу та не змінюють мету, завдання та прогнозований результат типової програми. Результативність роботи за такою програмою демонструється досягненнями учнів та вихованців на олімпіадах, конкурсах, виставках, змаганнях, конференціях тощо. Модифікована програма обов’язково має бути обговорена й затверджена методичною або педагогічною радою навчального закладу та погоджена з міським чи районним науково-методичним центром.

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА програма розробляється педагогом з метою вирішення певного практичного завдання, пов’язаного з подоланням труднощів у навчальному процесі чи постановкою більш складних завдань. В цій програмі відносно типової програми можна вносити зміни у зміст, рекомендувати обґрунтовані інноваційні форми й методи навчання. Експериментальна програма повинна нести елементи новизни відносно аналогічних навчальних програм. Роботу за експериментальною програмою можна проводити лише з дозволу Головного (міського чи районного) управління освіти за рекомендацією педагогічної ради навчального закладу. Після цього програма обов’язково проходить апробацію. Якщо виявлено новизну пропозицій автора, експериментальна програма може претендувати на статус авторської.

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА – спроектована самим педагогом на основі власної методичної концепції навчально-виховного процесу, спрямована на оновлення змісту освіти і одержання вагомих результатів. Авторська програма вимагає документальних підтверджень новизни й належності цієї новизни автору. Для цього в пояснювальній записці до програми автор повинен переконливо показати принципові відмінності його розробки від підходів інших авторів, які вирішували подібну проблему.

Як і будь-який інноваційний проект, авторська програма має пройти фахову та науково-методичну експертизу. Використовуватись після фахового рецензування. В окремих випадках авторам програм, які пройшли відповідну експертизу, видається сертифікат (свідоцтво), який підтверджує, що програма дійсно є авторською і належить її творцю на правах інтелектуальної власності.